Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Người tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN XÃ BÌNH TÚ

TT

Họ và tên người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Đình Yến

Chủ tịch UBND xã Bình Tú

0932444971

ndthienlam@gmail.com
Liên kết web