Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Văn bản chỉ đạo
[Trở về]
Tiêu đề KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù kh
Tệp tin gốc KH_thuc_hien_NQ_45_cua_HDND_tinh_ve_ho_tro_Covid-19.signed  
[Trở về]

Liên kết web